Algemene voorwaarden

Some Cool Page Description.
  • Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SCHOONMAAKBEDRIJF INTER SERVICE  HANDELEND ONDER DE NAAM S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV

ARTIKEL 1     DEFINITIES

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV: S.I.S Schoonmaak & Herstel B.V. statutair gevestigd in Nistelrode, Waardsestraat 24, 5388 PP.
OPDRACHTGEVER: ieder natuurlijke of rechtspersoon die zaken van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV afneemt of van haar diensten gebruik maakt, danwel diegene met wie S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV een overeenkomst aangaat of aan wie S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV een aanbieding doet.

ARTIKEL 2     TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV, iedere overeenkomst en iedere levering betreffende alle werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen tussen S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV en de opdrachtgever en alle handelingen ter uitvoering van een overeenkomst tussen S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV en de opdrachtgever.
2.2 De werking van eventuele door de opdrachtgever gebruikte eigen inkoop- en andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.Door het aangaan van een overeenkomst met S.I.S. Schoonmaak en Herstel BV accepteert de opdrachtgever automatisch de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in plaats van de eigen algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3     OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 De door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV een order schriftelijk aanvaardt of door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV feitelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.
3.3 Het staat S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV vrij om bij de uitvoering van de gegeven opdrachten derden in te schakelen, de zaak in onderaanneming uit te besteden en/of door haar aan te wijzen hulppersonen in te schakelen en tevens om de door de opdrachtgever aan te wijzen derden daarvoor te weigeren.

ARTIKEL 4     LEVERTIJD

4.1 Het overeengekomen opleveringstijdstip is geen fatale termijn, doch zijn te allen tijde slechts richttermijnen bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV zijn en de opdrachtgever overigens ook aan zijn verplichting tot dat moment voldaan heeft.
4.2 Bij niet tijdige oplevering bij een overeengekomen fataal opleveringstijdstip dient de opdrachtgever S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV daarvoor eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een nieuwe redelijke termijn voor oplevering te stellen alvorens S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV formeel in verzuim geraakt.
4.3 Overschrijding van de opleveringstermijn kan in principe slechts aanleiding geven tot een geldelijke (schade)vergoeding indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In alle andere gevallen dient S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV eerst te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om de gebreken te herstellen of de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
4.4 S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is in alle overeengekomen gevallen met een fataal opleveringstijdstip slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever hem binnen 24 uur na verstrijken van het overeengekomen fataal opleveringstijdstip schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV tevens een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4.5 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakomen van enig jegens S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5     PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

5.1 De overeengekomen prijzen zijn de prijzen zoals genoemd in de offerte voor de duur van de offerte en worden definitief na akkoord op de offerte danwel bij gebreke daarvan, bij feitelijke aanvang van de geoffreerde werkzaamheden. Een offerte is tenzij anders is overeengekomen nooit langer dan 4 weken van kracht.
5.2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is S.I.S Schoonmaak & Herstel BV gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de prijzen zoals overeengekomen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst.
5.3 Eventuele wachturen, die voor S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van de opdrachtgever c.q. enige derde of die het gevolg zijn van overmacht of andere omstandigheden de buiten de risicosfeer van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV zijn gelegen, zullen door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV in rekening worden gebracht.
5.4 Meerwerk en meerkosten anders dan in de overeenkomst voorzien en expliciet benoemd, zullen door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV in rekening worden gebracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze aan S.I.S.Schoonmaak & Herstel BV toe te rekenen zijn wegens enig verwijtbaar handelen en/of nalaten zijdens S.I.S. Schoonmaak & Herstel B.V.

ARTIKEL 6     VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER BIJ C.Q. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN HET WERK

6.1 De opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet tot de aan S.I.S.Schoonmaak & Herstel BV opgedragen werkzaamheden behoren, naar de eis van het werk tijdig zijn verricht, zodat de aanvang c.q. uitvoering van het werk van S.I.S. Schoonmaak & Herstel B.V. geen vertraging ondervindt.
6.2 De opdrachtgever zal er zorg voor dragen, dat de nodige elektriciteits- en watervoorzieningen kosteloos ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle wettelijke bepaalde en noodzakelijk veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen in overleg met S.I.S Schoonmaak & Herstel BV genomen zijn en gehandhaafd kunnen worden.
6.3 S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV zal voor het verticaal transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. Alle extra kosten, voortkomende uit het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ter last van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7     BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1       S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is gerechtigd de overeenkomst per direct op te schorten of te ontbinden, indien;
a. Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, ondanks een schriftelijke sommatie tot directe beëindiging van het gebrek.
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV omstandigheden ter kennis komen dien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals faillissement, surseance van betaling of leggen van beslag.
c. Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV de opdrachtgever bij het sluiten  van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen in de nakoming en deze zekerheid ondanks een schriftelijk verzoek tot naleving uitblijft danwel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen worden de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, een en ander onverminderd het recht van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV schadevergoeding te vorderen.
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredelijk kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever.
7.3 Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om indien deze zijn jegens S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door hem geleverde goederen terug te nemen, of indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.
7.4 Ingeval de opdrachtgever in gebreke is met enige (financiële) verplichting jegens S.I.S. Schoonmaak & Herstel B.V., is laatstgenoemde gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat opdrachtgever zijn verplichtingen (blijvend) is nagekomen. Alle extra kosten welke ontstaan door opschorting of vertraging zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 8     EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV geleverde zaken blijven te allen tijde het uitsluitende eigendom van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gesloten koopovereenkomst is nagekomen, daaronder in ieder geval begrepen;
– de tegenprestatie met betrekking tot het geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en),
– Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf het moment van aanvoer op het werk het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt.
8.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV afgeleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Bij overtreding hiervan wordt de koopsom ten volle direct opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling.
8.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de waarde van de betreffende goederen per dag.

ARTIKEL 9     OPLEVERING

9.1 Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan S.I.S. Schoonmaak BV opgedragen werkzaamheden zal de opneming en oplevering plaatsvinden. Indien opdrachtgever de oplevering niet bijwoont c.q. bij wenst te wonen, wordt het werk geacht correct te zijn opgeleverd. Nadere ingebrekestelling of waarschuwing zijdens S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is in dat geval niet noodzakelijk, het werk wordt alsdan geacht volledig en correct te zijn opgeleverd.
9.2 Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV een gebrek bewezen acht, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de gebreken door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV te doen opheffen en niet door derden. Na de oplevering van het werk is S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV van elke aansprakelijkheid ontslagen.Opdrachtgever is niet gerechtigd om daarna nog te klagen over de niet correcte of tijdige oplevering van het werk.

ARTIKEL 10     BETALING

10.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum aan S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
10.2  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling per direct in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden zonder nadere ingebrekestelling over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.3  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is alsdan gerechtigd de opdracht direct te ontbinden of op te schorten zonder schadeplichtig te zijn.
10.4      Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
10.5  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.6  S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is in geval van niet of niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd om materialen, voorraden of goederen van de opdrachtgever onder zich te houden totdat algehele betaling van de openstaande facturen inclusief rente en kosten is geschied (retentierecht)
10.7 Indien er niet betaald is binnen de aangestelde termijn zullen wij administratiekosten van € 15,00 in rekening brengen.

ARTIKEL 11     INCASSOKOSTEN

11.1  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, is hij verplicht de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

11.2  Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV nadat de opdrachtgever in verzuim is betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in artikel 10, lid 2 en lid 7 en artikel 11, lid 1.

ARTIKEL 12     GARANTIE. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1  S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV aanvaardt voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze separaat schriftelijk uitdrukkelijk zijn gegeven. Derhalve is S.I.S. Schoonmaak BV niet gehouden tot vergoeding van kosten schaden en interesse wegens onder meer;
– schade ontstaan door hetzij brand, overstroming, storm of ontploffing of enige andere van buiten komende calamiteit in de ruimste zin des woords die als overmacht kan worden aangeduid, hetzij door enige andere oorzaak aan roerende goederen of onroerende goederen of aan personen, ontstaan ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met werkzaamheden die door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV verricht worden, zijn of zullen worden,
– gevolgschade of de benadeling van bedrijfsbelangen, hetzij direct hetzij indirect veroorzaakt bij de opdrachtgever of derden,
– milieuschade, in welke vorm dan ook, alsook immateriële schade
– schade aan door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gereinigde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV of door haar ingeschakelde onderaannemers of hulppersonen bij de uitvoering of uitbesteding van deze reinigingswerkzaamheden .
12.2  S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, die afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering.Wijzigingen in de overeengekomen opdracht die het gevolg zijn van instructies of aanwijzingen door of namens de opdrachtgever komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever zelf die S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV hierop niet kan aanspreken.
12.3  Het beweerdelijk niet nakomen door S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gesloten overeenkomst.
12.4  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, ontslaat zulks S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV van de verdere nakoming van de overeenkomst en van eventuele garantieverplichtingen de daaruit voortvloeien.
12.5  Mocht nochtans S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV om welke reden dan ook aansprakelijk zijn, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag van de aanneemsom, respectievelijk de koopsom dan wel tot de verzekerde som uit hoofde van de door S.I.S. Schoonmaak & Herstel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In geen enkel geval zal S.I.S. Schoonmaak B.V. aansprakelijk zijn voor indirecte en/of consequentiële (gevolg)schades en/of verliezen. Deze schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.6  Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, zal de opdrachtgever hem te deze zake volledig vrijwaren en hem alles vergoeden wat hij aan derde uit dien hoofde zou moeten voldoen. Indien de opdrachtgever terzake wordt aangesproken door welke derden dan ook, is regres op S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV uitgesloten, behoudens in het geval van opzet, of de grove schuld van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV, of haar leidinggevend personeel dan wel de door haar ingeschakelde hulppersonen of onderaannemers.
12.7  De uitsluiting, subsidiair beperking van de aansprakelijkheid zoals in deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden bepaald, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door personen in dienst van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV of door andere personen, danwel door goederen, die bij uitvoering van het werk gebruikt zijn, of daarmee in verband stonden en onverschillig of de bedoelde personen of goederen aan S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV waren toevertrouwd of niet.
12.8  Wanneer bij de reiniging van objecten sprake is van het (doen) afvoeren van afval, puin, restanten van goederen, draagt S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, hetzij uitdrukkelijk overeengekomen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het  (doen) afvoeren, opslaan en/of verwerken van al het afval. S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV is niet aansprakelijk in enige zin hiervoor.
12.9  Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV op de gevolgen van het reinigen of afvoeren wordt aangesproken uit hoofde van milieuvoorschriften of het ontbreken van vergunningen e.d., dan zal de opdrachtgever S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV te alen tijde volledig vrijwaren, tenzij S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV wist of kon weten dat zij bepaalde (milieu)voorschriften overtrad of bepaalde vergunningen ontbraken.

ARTIKEL 13     OVERMACHT

13.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, stakingen al dan niet bij S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV, stagnatie of andere problemen bij de producten door de toeleveranciers van S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning, een algeheel gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
13.2  S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3  Indien S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
13.4  Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harre keuze, zonder dat zij tot enige schade-vergoeding of garantie gehouden is, met vergoeding aan S.I.S. & Herstel Schoonmaak BV van door hem gemaakte kosten.

ARTIKEL 14     GESCHILLENBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elke geschil tussen opdrachtgever en, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch. S.I.S. Schoonmaak & Herstel BV blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter of andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van de vorderingen kennis te nemen.

ARTIKEL 15     PARTIËLE NIETIGHEID

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan in onderling overleg zodanige regeling te treffen als nodig is om de strekking van de onverbindende bepaling in het kader van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk te benaderen.

ARTIKEL 16     TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.